Rejestracja

Uczestnictwo w konferencji DataComp 2023 jest darmowe. Ze względów logistycznych prosimy jednak o jak najszybszą rejestrację.

Rejestracja została zamknięta.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Imię i nazwisko
Biorę udział w kolacji (19.09.2023)
Chcę zostawić samochód na parkingu (opcjonalne)
Chcę wygłosić referat
Referaty można zgłaszać do 8 września 2023.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Treść RODO Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk.
INFORMACJA o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej « RODO » Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk informuje, że:
1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu z siedzibą przy ul. Z.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań, tel. 61 852 85 03, e-mail. ibch@ibch.poznan.pl (zwany dalej Instytut).
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres Instytutu: Inspektor Ochrony Danych, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu z siedzibą przy ul. Z.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań lub wysyłając e-mail na adres: dpo@ichb.poznan.pl
3. Dane osobowe przetwarzane są:
• w celu organizacji i uczestnictwa w spotkaniu projektu KMD (podstawa prawna: art.6 ust.1 lit.b RODO, którym jest zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług );
• w celu obsługi organizacyjnej, administracyjnej oraz informatycznej (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit.f RODO, którym jest prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest organizacja Konferencji);
• w celu promowania Konferencji oraz prowadzenia marketingu Administratora, Organizatora lub ich partnerów biznesowych oraz publikacji nagrań z Konferencji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.f RODO, którym jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora);
• w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń dla obrony przed nimi (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit f. RODO, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami).
• zapewnienia rozliczalności (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit.f RODO, którym jest wykazanie spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa).
4. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię (imiona) i nazwisko,
5. Dane osobowe po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgody z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi.
6. W niektórych przypadkach mamy prawo przekazywać Twoje dane dalej-jeśli jest to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Możemy przekazywać Twoje dane w szczególności następującym odbiorcom: -osobom upoważnionym przez nas; -naszym pracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki; -uprawnionym podmiotom na podstawie odrębnych przepisów prawa.
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Masz prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do treści danych osobowych Twoich, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącą przetwarzania danych Twoich lub Twojego dziecka/podopiecznego.
Każde z w/wym. żądań zostanie rozpatrzone zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
10. Podanie danych osobowych przez Ciebie jest dobrowolne, a zarazem jest warunkiem umownym, ponieważ ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w spotkaniu projektu KMD.
11. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o których mowa w art. 4 pkt.4) RODO, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej.